Jaki rodzaj rządu ma Nauru?

Nauru to mały naród, który uzyskał niepodległość w 1968 roku. Nauru ma parlamentarny reprezentatywny demokratyczny system rządów, w którym prezydent Nauru jest szefem rządu i jest wybierany przez ustawodawcę. Zarówno władza ustawodawcza, jak i władza wykonawcza sprawują władzę ustawodawczą, podczas gdy władza sądownicza spoczywa wyłącznie na sądownictwie, które jest niezależne od innych organów władzy.

Konstytucja Nauru

Konstytucja Nauru jest najwyższym prawem w kraju, a wszystkie inne prawa podrzędne są tworzone na podstawie jej przepisów. Konstytucja Nauru składa się z 6 rozkładów i 11 części, które są dalej podzielone na 100 artykułów. Wszystkie podstawowe prawa i wolności obywateli Nauru są chronione przez Konstytucje i są szczegółowo analizowane w Części II Konstytucji. Ramiona rządu są podyktowane Konstytucją i składają się z władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i sądownictwa, a ich role i skład są omawiane w części III, IV i V Konstytucji. Obecna konstytucja Nauru została ogłoszona 31 stycznia 1968 r. Po uzyskaniu niepodległości.

Wykonawczy

Zgodnie z konstytucją Nauru, rząd wykonawczy jest upoważniony do wdrażania wszystkich polityk rządowych, a także do analizowania interesów rządu zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Część III Konstytucji stanowi, że władza wykonawcza ma składać się z prezydenta i gabinetu oraz jest zbiorowo odpowiedzialna przed władzą ustawodawczą, gdzie Parlament ma uprawnienia do wezwania władzy wykonawczej do wyjaśnienia wszelkich wątpliwych polityk. Prezydent Nauru jest wybierany przez członków Zgromadzenia Narodowego. Prezydent sprawuje władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za mianowanie członków swojego gabinetu. Prezydent jest również upoważniony do powierzenia każdemu członkowi gabinetu odpowiedzialności za każdą działalność rządową według własnego uznania. Przewodniczący ma za zadanie zwoływać posiedzenia gabinetu i przewodniczyć takim posiedzeniom.

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza Nauru stanowi władzę ustawodawczą rządu. Część IV Konstytucji Nauru przewiduje ustanowienie władzy ustawodawczej, która ma parlament jednoizbowy (jednokomorowy). Początkowo Zgromadzenie Narodowe składało się z 18 członków wywodzących się zarówno z partii rządzącej, jak i opozycji. Jednak wybory w 2010 r. Sprawiły, że każda ze stron Parlamentu liczyła dziewięciu członków, co utrudniło Parlament. W świetle tego rozwoju ustawa została zmieniona w 2012 r. I przewidywała zwiększenie liczby członków do 19 członków. Podstawową rolą Parlamentu jest tworzenie nowych przepisów, a także zmiana obowiązujących przepisów. Inną kluczową funkcją Parlamentu jest wybór prezydenta. Członkowie parlamentu są wybierani w wyborach powszechnych przeprowadzanych we wszystkich ośmiu okręgach wyborczych za pośrednictwem systemu głosowania pozycyjnego, który ma odbyć trzyletnią kadencję. Marszałek jest liderem władzy ustawodawczej i jest wybierany spośród członków parlamentu przez swoich kolegów. Główną rolą przewodniczącego jest przewodnictwo w pracach parlamentarnych.

Sądownictwo

Część V Konstytucji Nauru przewiduje ustanowienie sądownictwa, którego podstawową funkcją jest wymierzanie sprawiedliwości wszystkim obywatelom Nauru. Naczelny sędzia jest liderem sądownictwa, a także szefem Sądu Najwyższego, który jest najwyższym urzędem sądowym w Nauru. Sąd Najwyższy zajmuje się wyłącznie sprawami konstytucyjnymi. Odwołania od spraw rozpatrywanych w sądach rejonowych i sądach rodzinnych rozpatrywane są przez sąd apelacyjny. Na czele sądów rejonowych i rodzinnych stoi sędzia zamieszkały.