Jaki rodzaj rządu ma Kamerun?

Rząd Kamerunu

Rząd Kamerunu jest zorganizowany i zarządzany jako jednolita republika prezydencka. W tych ramach politycznych prezydent służy zarówno jako głowa państwa, jak i szef rządu. Ta prezydencka władza została ustanowiona po reformach politycznych z 1996 r., Które zmieniły Konstytucję z 1975 r. Rząd Kamerunu dzieli się na 3 oddziały w celu zapewnienia rozdziału władzy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej oddziałom wykonawczym, prawodawczym i sądowniczym tego kraju.

Oddział wykonawczy rządu Kamerunu

Władza wykonawcza składa się z prezydenta i gabinetu ministrów.

Prezydent Kamerunu jest wybierany przez ludność ogólną na okres 7 lat. Prezydencja jest ograniczona do dwóch terminów. Obowiązki prezydenta obejmują: mianowanie Gabinetu Ministrów, podpisywanie ustaw, wcielenie się w rolę naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz określanie polityki krajowej. Prezydent mianuje także premiera, który nadzoruje gabinet ministrów.

Premier ściśle współpracuje z ministrami tego kraju, aby upewnić się, że rząd działa zgodnie z uchwalonymi przepisami. Władza wykonawcza tego stanowiska jest jednak stosunkowo ograniczona. Przewodniczący może odwołać premiera z urzędu w dowolnym momencie. Niektóre z różnych ministerstw, które tworzą rząd tego kraju, to: sprawy społeczne, obrona, najwyższy audyt państwowy, kultura, rozwój miast i edukacja.

Oddział legislacyjny rządu Kamerunu

Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu, podzielonego na Senat i Zgromadzenie Narodowe. Członkowie Parlamentu zbierają się 3 razy w roku, co roku: w marcu i kwietniu, czerwcu i lipcu oraz w listopadzie i grudniu. Podczas tych sesji Parlament reguluje prawodawstwo, z których większość wprowadziła władza wykonawcza. Po uchwaleniu projektu ustawy przez parlament przechodzi on do zatwierdzenia przez prezydenta.

Senat jest wyższym domem parlamentarnym i liczy 100 członków. Spośród tych członków ludność ogólna wybiera 70, a przewodniczący mianuje 30. Każdy region Kamerunu jest reprezentowany przez 10 senatorów.

Zgromadzenie Narodowe jest niższym domem parlamentarnym i liczy 180 członków. Każdy członek jest wybierany przez ludność ogólną do odbycia 5-letniej kadencji. Członkowie ci reprezentują 49 okręgów wyborczych lub okręgów wyborczych.

Sądowy Oddział Rządu Kamerunu

Sądowa gałąź rządu składa się z sądów kraju. Został on opracowany na podstawie prawa brytyjskiego, francuskiego kodeksu cywilnego i lokalnych zwyczajów. Trybunały służą jako sądy pierwszej instancji, a wszelkie rozpatrywane tu sprawy można odwołać do następnego szczebla sądownictwa, sądów apelacyjnych.

Najwyższym sądem w Kamerunie jest Sąd Najwyższy, który działa jako sąd apelacyjny. Prezydent mianuje sędziów do tego sądu, a Wyższa Rada Sądownictwa jest odpowiedzialna za nadzorowanie ich pracy. Sąd Najwyższy dzieli się dalej na 3 działy: sądowy, administracyjny i audytowy. Wydział sądowy rozpoznaje sprawy, które zostały zaskarżone do sądów niższej instancji. Podział administracyjny może otrzymać sprawy w pierwszej instancji, a nie odwołać się, jeśli sprawa dotyczy sporów wyborczych, działań rządu lub przedstawicieli rządu. Wreszcie dział kontroli jest odpowiedzialny za sprawy związane z rachunkami publicznymi lub organizacjami półprywatnymi.