Jaka jest zasada „zanieczyszczający płaci”?

Zasada „zanieczyszczający płaci” ma na celu powstrzymanie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez opodatkowanie branż odpowiedzialnych za emisje. Zasada „zanieczyszczający płaci” otrzymała silne wsparcie od wielu państw członkowskich zarówno Unii Europejskiej (UE), jak i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Powodem tej zasady jest to, że osoby odpowiedzialne za zanieczyszczenie, przemysł lub osoba, powinny ponosić koszty radzenia sobie z tym zanieczyszczeniem, usuwając ciężar z rządu, a co za tym idzie podatników.

Zasada „zanieczyszczający płaci” w działaniu

Różne kraje na całym świecie wprowadziły do ​​prawa zasadę „zanieczyszczający płaci”.

Unia Europejska

Unia Europejska wdrożyła zasadę „zanieczyszczający płaci” w kwietniu 2004 r. Poprzez dyrektywę 2004/35 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Państwom członkowskim przyznano trzy lata od 30 kwietnia 2004 r. Na włączenie dyrektywy do prawa krajowego. Dyrektywa miała na celu egzekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą przedsiębiorstwa odpowiedzialne za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na gruntach, zasobach wodnych, siedliskach przyrodniczych i chronionych gatunkach byłyby odpowiedzialne za pokrycie pełnych kosztów działań zapobiegawczych i zaradczych. W sprawozdaniu z 2016 r. Potwierdzono, że chociaż zasada „zanieczyszczający płaci” skutecznie motywuje zapobieganie i usuwanie szkód, nie osiągnęła pełnego potencjału.

Stany Zjednoczone

Zasada „zanieczyszczający płaci” jest stosowana w wielu obszarach przepisów dotyczących kontroli zanieczyszczeń, takich jak ustawa o czystym powietrzu, ustawa o czystej wodzie, ustawa o ochronie zasobów i odzyskiwaniu zasobów oraz ustawa Superfund, a także podatki ekologiczne, takie jak podatek od gazu Guzzler i średnia ekonomiczna gospodarka paliwowa . Jednak Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych zauważyła, że ​​przyjęte przepisy i podatki nie osiągnęły pełnego potencjału zasady „zanieczyszczający płaci”.

Ograniczenia zasady „zanieczyszczający płaci”

Jedną z kwestii związanych z zasadą „zanieczyszczający płaci” jest ograniczona zdolność rządu do zmuszania osób odpowiedzialnych do pokrycia kosztów zarówno działań zapobiegawczych, jak i naprawczych. Chociaż wiele krajów na świecie wprowadziło do prawa zasadę „zanieczyszczający płaci”, w rzeczywistości istnieją ograniczone mechanizmy zapewniające osobom odpowiedzialnym pełne zaangażowanie w odpowiednie działania w odniesieniu do szkód środowiskowych.