Co oznaczają porównawcze systemy ekonomiczne?

Zdefiniowane porównawcze systemy ekonomiczne

Porównawcze systemy ekonomiczne to badanie różnych rodzajów podejść ekonomicznych. Analizuje specyficzną strukturę, w której stosuje się podejście ekonomiczne. Ponadto porównawcze systemy ekonomiczne pozwalają badaczom określić, w jaki sposób struktura instytucjonalna i zasady ekonomiczne danej gospodarki współdziałają ze sobą, aby uzyskać wyniki. Wykorzystując porównawcze systemy ekonomiczne, naukowcy są w stanie zidentyfikować podobieństwa, różnice i problemy oraz ich rozwiązania dla konkretnych typów gospodarki. Zasadniczo zapewnia rzeczywiste zrozumienie tego, jak faktycznie funkcjonują systemy ekonomiczne.

Podstawowe typy systemów ekonomicznych

Ekonomiści zdefiniowali trzy ogólnie przyjęte typy ekonomiczne, a mianowicie tradycyjne, rynkowe i dowodzenia. W tradycyjnych systemach gospodarczych, nazywanych czasami gospodarkami rozwijającymi się, społeczeństwa wytwarzają dobra gospodarcze w taki sam sposób jak poprzednie pokolenia. Na przykład dzisiejszy robotnik rolny uprawia i zbiera plony w taki sam sposób, jak ich dziadkowie. Często sposób, w jaki osoba zarabia na życie, jest taki sam jak ich rodzice i dziadkowie. W systemach gospodarki rynkowej własność prywatna prowadzi do produkcji towarów i usług. Podaż i popyt wpływają na wzrost gospodarczy i kierunek. Innymi słowy, kupujący i sprzedający wpływają na ceny i rodzaj produkcji gospodarczej. W systemach dowodzenia gospodarczego rząd kontroluje produkcję dóbr i usług ekonomicznych. W ramach tego systemu ludzie nie mogą swobodnie otwierać jakiejkolwiek działalności, a podaż i popyt są tworzone i kontrolowane przez rząd. W niektórych przypadkach rząd może zdecydować, w jaki sposób siła robocza wykorzysta swoje umiejętności.

Historia i rozwój dyscypliny

Ta dyscyplina ma swoje korzenie w rewolucji rosyjskiej od 1917 r. Do 1918 r., Której następstwa później zbadał Calvin B. Hoover, który opublikował swoje odkrycia w „Ekonomicznym życiu radzieckiej Rosji w 1931 r.”. Hoover studiował gospodarkę Niemiec, gdzie oglądał powstanie ruchu nazistowskiego i opublikował kolejną książkę zatytułowaną Niemcy wchodzi do III Rzeszy . Podczas swojej kariery studiował ekonomie w Szwecji, Norwegii, Danii, Polsce, Francji, Australii, Włoszech i Czechosłowacji. Hoover jest powszechnie akceptowany jako założyciel porównawczych systemów ekonomicznych.

W epoce zimnej wojny po II wojnie światowej porównawcze systemy ekonomiczne zaczęły w dużej mierze koncentrować się na porównaniach między rynkami socjalistycznymi i kapitalistycznymi oraz zaletach i wadach każdego z nich. Po 1989 r. I upadku komunizmu porównawcze systemy ekonomiczne zaczęły koncentrować się na gospodarkach w okresie przejściowym między komunizmem a kapitalizmem.

Praktyczne zastosowanie porównawczych systemów ekonomicznych

Obecnie porównawcze systemy ekonomiczne mają praktyczne znaczenie, pomagając nam zrozumieć teraźniejszość i przyszłość świata. Porównując gospodarki, uczeni mogą dowiedzieć się więcej niż tylko najskuteczniejsze podejścia do produkcji gospodarczej. Ekonomia porównawcza pozwala nam zrozumieć czynniki, które przyczyniają się do jakości życia. Badanie różnych systemów ekonomicznych odpowiada na pytania dotyczące tego, jak umiejętność czytania i pisania, płodność, oczekiwana długość życia i ubóstwo mogą wpływać na siłę roboczą. Czynniki takie jak energia elektryczna, transport, komunikacja i największe sektory zatrudnienia dostarczają obecnie informacji na temat poziomu uprzemysłowienia kraju i potencjału rozwoju gospodarczego. Może być również stosowany w instytucjach publicznych i prywatnych w ramach określonej gospodarki, aby zrozumieć ich wpływ na politykę, prawa własności, rozstrzyganie sporów, podział majątku i dostępność kredytu. Porównawcze systemy ekonomiczne nadal stanowią ważną dziedzinę badań i mogą przyczynić się do podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, mieszkalnictwa i zwyczajów.