Co i kiedy jest międzynarodowy dzień górski?

Międzynarodowy Dzień Górski to dzień skoncentrowany na świadomości na temat gór i gór, które obserwuje się 11 grudnia każdego roku. Ten dzień został odłożony w 2003 r. Przez Zgromadzenie Ogólne ONZ po rezolucji 57/245. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu powierzono nadzór nad przestrzeganiem dnia na całym świecie, przy czym cały proces koordynowany jest przez Zespół ds. Wody i Górnictwa Departamentu Leśnictwa. Głównym programem na ten dzień, który jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju agendy 2030, jest tworzenie świadomości na temat znaczenia gór, ich rozwoju oraz znaczenia solidarności w formie partnerstwa w rozwoju gór.

Rezolucją 53/24 rok 2002 został odłożony jako rok gór, a Międzynarodowy Dzień Gór obchodzony był od 2003 roku. Rok 1992 to bardzo znaczący rok w ochronie gór. Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju przyjęto rozdział 13 Agendy 21. W tym rozdziale przedstawiono zrównoważony rozwój gór w zakresie zarządzania ekosystemami.

Góry podlegają degradacji, wylesianiu, zmianom klimatycznym i klęskom żywiołowym. To sprawia, że ​​ważne jest zwracanie uwagi na te obszary. Dużą troską są także społeczności zamieszkujące obszar górski. Edukacja dla nich jest jednym ze sposobów ochrony gór. Międzynarodowy Dzień Górski w roku 2014 miał temat związany z rolnictwem górskim, a także alternatywne środki utrzymania dla ludzi górskich.

Znaczenie gór

Żywność, energia i woda są rzadkimi zasobami na Ziemi, ale są częścią podstawowych potrzeb każdego człowieka. Góry są źródłem tych trzech, co częściowo wyjaśnia znaczenie gór. Większość lasów znajduje się w regionach górskich, a drzewa przyczyniają się do zmiany klimatu. Dlatego ochrona gór jest niezbędna do utrzymania żywotnych warunków klimatycznych, które również przemawiają za różnorodnością biologiczną w naszych ekosystemach Ziemi.

Rozwój gór

Jest to część międzynarodowego Dnia Górskiego, ponieważ kładzie się nacisk na strategie rozwoju gór. Istniejące polityki powinny zostać wzmocnione, a nowe sformułowane w celu rozwoju. Wdrożenie tych polityk wymaga wkładu gospodarczego w formie inwestycji i finansowania projektów. Właściwe wykorzystanie i zarządzanie zasobami, takimi jak woda i energia, jest dobrym sposobem na promowanie rozwoju gór. Rozwój gór nie jest samotnym działaniem, jest to rodzaj, który wymaga współpracy na wszystkich poziomach, międzynarodowym, regionalnym, krajowym i lokalnym. Wspólne wysiłki prowadzą do wymiernego rozwoju i do tego potrzebne jest budowanie zdolności.

Znaczenie międzynarodowego dnia górskiego

Biorąc pod uwagę poziom świadomości i edukacji rozpowszechnianej w tym dniu oraz znaczenie gór, Międzynarodowy Dzień Gór jest bardzo ważnym dniem. Ludzie rozumieją nacisk położony na rozwój gór. Prowadzi to również do świadomego wysiłku na rzecz ochrony gór, mając na uwadze rolę w ochronie klimatu i różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Gór jest przypomnieniem rządom i innym organom o ich obowiązkach w zakresie polityki i inicjatyw dotyczących rozwoju gór.